SOLINKS

Vrede en veiligheid.

Hekken en muren bieden geen oplossing. Al sinds mensenheugenis probeert de mens zich met verdedigingslinies te beschermen tegen van buitenkomend onheil. Muren, hekken of waterlinies, het bleek allemaal niet voldoende. Uiteindelijk blijkt dat dialoog en samenwerking tussen landen wel de juiste doorbraken kan bewerkstelligen voor houdbare vrede.

Vrede en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden voor welvaart en welzijn. Voor vredesbedreigingen is veelal de mens verantwoordelijk, onveiligheid kan zowel door mensen als door de natuur worden veroorzaakt.
In het gevecht tegen de natuur hebben mensen geleerd dat solidariteit en samenwerking oplossingen biedt.

Regionale conflicten zijn veelal het gevolg van schaarste of van de bescherming van (vermeend) bezit. Daarbij spelen de grootmachten soms een dubieuze rol; zij handelen dan vooral uit eigen belang (bij de aanwezige grondstoffen). Ongelijkheid in de wereld is eveneens een voedingsbodem voor conflicten.

Steeds vaker zorgen regionale conflicten ook voor onveiligheid in andere regio's; aanslagen op eigen grondgebied en vluchtelingenstromen zijn daar het gevolg van. Hierdoor komt ook de solidariteit tussen landen in "veilige" regio's in gevaar. Daarnaast kan de verstoring van het evenwicht tussen machtsblokken een bedreiging voor de vrede opleveren.

Groeiend Nationalisme¹ vormt een bedreiging voor de samenwerking in Europa en daarmee een bedreiging voor de "interne" vrede. Zolang de ongelijkheid tussen landen binnen de EU groot blijft zal men, onder het mom van onrust in de eigen staat, geneigd zijn te beschermen wat men heeft.
Dat speelt in (nagenoeg) alle landen omdat ook landelijk het gevoel van ongelijkheid groot is.

Veiligheid is van een andere orde, daarbij gaat het vooral om de veiligheid in de persoonlijke omgeving. Flexibiliteit bij de inzet is daar noodzakelijk.
Dat is meer een lokale of regionale zaak. De samenvoeging van de diverse politiekorpsen tot een landelijk korps gaat daar enigszins tegenin, temeer daar de samenvoeging vooral is doorgevoerd met het oog op de efficiency.

Wij roepen de partijen op om te komen tot een evenwichtig en verstandig beleid op het gebied van vrede en veiligheid waarbij daadkracht en efficiency op alle niveaus van belang zijn.

 


¹ Wij hebben niets tegen Nationalisme, het hoort er gewoon bij. Maar de manier waarop sommige partijen er mee omgaan dat vinden wij wel verkeerd. Waar het om gaat is dat Nationalisme de samenwerking in een breder verband niet in de weg moet staan.