SOLINKS

Dames en heren,

Het is geen 5 minuten voor 12, maar 5 seconden voor 12. Als wij nu niet radicaal de koers verleggen dan hoeft het niet meer! En eigenlijk is het niet voldoende als dat alleen in Nederland gebeurt, maar goed je moet ergens beginnen.

Terug naar de basis van onze beschaving, niet dat wij alle verworvenheden weg moeten gooien maar wel dat wij in de menselijke verhoudingen terug moeten naar de stam waarin wij oorspronkelijk leefden. De stam waarin men er voor elkaar was en waar iedereen bijdroeg naar zijn of haar mogelijkheden.

Tegelijkertijd moeten wij blijven door ontwikkelen, niet om verder te groeien maar om de toekomst voor onze kinderen veilig te stellen. De rijkdommen van onze aarde zijn eindig, de energie uit zon, wind en water weliswaar ook maar die kunnen veel langer mee.

Terug naar de “stam”.

In een stam waren er verschillen tussen de leden, het stamhoofd bezat meer dan de leden van de stam. Maar het verschil was niet zo groot dat anderen hem daarvoor benijdden. Zijn status werd niet afgemeten aan zijn bezit maar aan zijn gedrag, zijn wijsheid. Voor iedereen was er echter voldoende om te kunnen leven.
Hoe kun je die situatie vertalen naar de huidige omstandigheden?

Dat is niet eenvoudig het vraagt nogal wat aanpassingen. Ten eerste moeten wij er voor zorgen dat iedereen voldoende inkomen heeft om normaal te kunnen leven. Ten tweede moeten wij er voor zorgen dat de verschillen in inkomen, bezit terug brengen naar normale proporties. Het eerste zou het best kunnen door het invoeren van een basisinkomen (daar lijken de geesten echter nog niet rijp voor). Het tweede zal moeten worden gedaan door in te grijpen in de economie. Bedrijven zullen niet langer alleen het eigendom moeten zijn van de aandeelhouders, ook de werknemers moeten een dusdanig belang krijgen zodat zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid van het bedrijf.

Even terug naar het basisinkomen (in de Nederlandse situatie). Veel mensen (iedereen die een uitkering ontvangt) krijgen al een vorm van basisinkomen; het verschil met een echt basisinkomen is dat er aan voorwaarden moet worden voldaan en dat de hoogte van de uitkering niet altijd gelijk is. Eigenlijk verandert de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen alleen de hoogte (die wordt voor iedereen gelijk) en de voorwaarden (die vervallen). Desondanks zal de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen (dat van voldoende niveau is om van te kunnen leven) veel extra geld kosten. Er staan echter ook voordelen tegenover: de regels hoeven niet langer gehandhaafd te worden, het belastingsysteem kan eenvoudiger, arbeid kan flexibeler worden omdat iedereen zeker is van een basisinkomen, pensioenopbouw (en dus de fiscale lasten daarvan) kan achterwege blijven, alle toeslagen vervallen en de aftrek van de hypotheekrente vervalt. Waarschijnlijk is dat nog niet voldoende om alle extra kosten te dekken. Daarom stel ik een drietal maatregelen voor:

  • Het basisinkomen wordt uitbetaald in een gesloten systeem waardoor dit niet naar andere landen geëxporteerd kan worden.
  • Voor particulieren wordt een belastingtarief (vlaktax) ingevoerd van 50% over alle inkomsten (inclusief de toename van het vermogen).
  • Werkgevers dragen een percentage van hun loonsom bij (dit kan omdat arbeid flexibeler wordt)

Verder zijn er een aantal aanvullende maatregelen:

  • Inkomstenbelasting word direct door de belastingdienst geïnd (dit levert een aanzienlijke besparing in arbeidskosten op).
  • Het betalingsverkeer komt in handen van de overheid (later eventueel over te hevelen naar de Europese Bank), banken blijven actief als spaarbanken en/of beleggingsbanken. Voordeel is dat geen enkel bank meer “too big too fail” is.
  • Om in aanmerking te komen voor het basisinkomen moet een “verklaring van Nederlanderschap” worden ondertekend, hiermee onderschrijft men de Nederlandse “normen en waarden”. Niet naleven van deze verklaring levert een (tijdelijke) korting op. Ook moet men minimaal een nader te bepalen aantal jaren in Nederland woonachtig te zijn.
  • Het basisinkomen wordt ingetrokken of er wordt op gekort ingeval van gevangenschap.
  • Er wordt gekeken in hoeverre het sanctiebeleid van rechters kan worden uitgebreid met kortingen op het basisinkomen.

Maar dat is niet alles, dat waren slechts de basis en het financiële aspect.

Werkelijk terug naar een samenleving in stammen is vanzelfsprekend onmogelijk, wij zullen dus moeten zoeken naar een andere vorm die dit benadert. Daarbij is vooral van belang dat wij er weer voor elkaar zijn. Dat betekent niet dat je constant bij je buren op visite moet of zelfs dat je ze aardig moet vinden, maar wel dat je er bent als ze hulp nodig hebben. Het betekent ook dat je rekening met elkaar houdt en je eigen vrijheid beperkt tot de grenzen van andermans vrijheid.

De multiculturele samenleving was een vergissing, het kan wel maar alleen als de verschillen tussen de culturen beperkt zijn. Assimilatie (het volledig opgaan in een andere cultuur) is evenmin gewenst. Integratie (eerder schreef ik hier dit over) is het alternatief. Daar zullen wij dan wel met zijn allen aan moeten werken (maar wel op basis van de in de “verklaring van het Nederlanderschap” opgenomen basiswaarden).

Een goed burgerschap houdt ook in dat wij goed voor onze leefomgeving zorgen, dat wij hetgeen de aarde ons biedt niet verkwisten en er dus zorgvuldig mee omgaan.

Als wij er voor zorgen dat er financieel minder verschillen zijn, dat wij er weer voor elkaar zijn, dat wij met elkaar samen kunnen leven en dat wij onze natuurlijke bronnen zoveel mogelijk beschermen dan komt het goed, dan is een goede toekomst mogelijk. Wij mogen daarbij echter niet vergeten dat ook anderen mee moeten delen in ons “geluk”.

Onze kinderen hebben recht op een vredige en goede toekomst, laten wij het niet voor hen verzieken!

Gerrit Spilt
11-09-2016